ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ
Фізична особа-підприємець Добріна Ольга Олегівна, яка діє на підставі запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 2004800000000256598 від 09.04.2021 року (надалі – «Агент»), керуючись ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб (надалі – «Клієнт») укласти Договір публічної оферти (надалі – «Договір») на наступних умовах:

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Терміни, що використовуються в цьому Договорі, вживаються в такому значенні:
1.1. Публічний договір – договір, відповідно до якого Агент бере на себе обов'язок надавати агентські послуги кожній правоздатній та дієздатній фізичній особі, яка до нього звернеться та акцептує умови публічної оферти.
1.2. Публічна оферта – пропозиція Агента, адресована будь-якій фізичній особі відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним Договір, що міститься в публічній оферті.
1.3. Акцепт – надання Клієнтом повної й безумовної згоди Агенту на його пропозицію укласти цей Договір на умовах, визначених публічною офертою, шляхом оплати замовлених агентських послуг, що свідчить про прийняття ним публічної оферти.
1.4. Агентські послуги – послуги, що надаються Агентом Клієнту, перелік яких передбачений п. 4.3. Договору, але не виключно. Такі послуги не є послугами комерційного посередництва в розумінні ст.ст. 295, 297 Господарського кодексу України.
1.5. Агент – фізична особа-підприємець, що діє в межах, визначених чинним законодавством, та зобов'язується надати Клієнту агентські послуги, передбачені умовами цього Договору і не надає послуги комерційного посередництва.
1.6. Клієнт – фізична особа, яка за даним Договором отримує від Агента агентські послуги та оплачує їх.
1.7. Сторони – спільне найменування Агента та Клієнта при їх одночасному згадуванні в цьому Договорі.
1.8. Сайт Агента – вебсайт Агента у мережі Інтернет, що знаходиться за посиланням: www.agentdobrina.com
1.9. Оперативне втручання – це механічна дія на тканини та органи людини з метою лікування та діагностики захворювання, а також з метою естетичного поліпшення зовнішності.
1.10. Післяопераційний період – період, що триває 7 (сім) календарних днів з моменту завершення безпосереднього оперативного втручання щодо Клієнта.
1.11. Трансфер – послуга, що полягає в заздалегідь узгодженому забезпеченні Агентом перевезення Клієнта від пункту прибуття Клієнта в місто проведення оперативного втручання (аеропорт, жд- або автовокзал) до готелю або іншого узгодженого Сторонами пункту, а також у зворотному напрямку після оперативного втручання.
1.12. Заклад охорони здоров'я – юридична особа будь-якої форми власності та організаційно-правової форми або її відокремлений підрозділ, що забезпечує медичне обслуговування населення на основі відповідної ліцензії та професійної діяльності медичних працівників і фахівців з реабілітації.
1.13. Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Даний Договір є публічною офертою відповідно до ст.ст. 633, 634, 641 Цивільного кодексу України, а особа, що здійснює акцепт даної оферти стає Клієнтом відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України.
2.2. Акцептуючи даний Договір, Покупець також підтверджує, що до укладення цього Договору, він був повністю та належним чином ознайомлений з усіма його положеннями.
2.3. Сторони надають взаємні гарантії своєї правоздатності та дієздатності, необхідні для укладення та виконання цього Договору.
2.4. Умови Договору визначаються Агентом самостійно та відповідно до чинного законодавства України.
2.5. Якщо Клієнт не згодний з умовами Договору, він має право не укладати цей Договір. Відповідно, Клієнт, який здійснив акцепт, підтверджує своє ознайомлення та згоду з усіма умовами цього Договорами.
2.6. Агент залишає за собою право в односторонньому порядку в будь-який час змінювати та/або доповнювати цей Договір без будь-якого спеціального повідомлення Клієнта та третіх осіб. Нова редакція Договору набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Договору.
2.7. У випадку незгоди Клієнта зі змінами, внесеними до Договору, Клієнт має право повідомити про це Агента шляхом направлення обґрунтованих заперечень щодо непогодження з такими змінами на електронну адресу останнього протягом 2 (двох) календарних днів, з моменту опублікування таких змін на Сайті Агента. У разі отримання Агентом таких заперечень, Сторони вирішують спірні питання шляхом проведення переговорів. З іншого боку, неотримання Агентом вказаних обґрунтованих заперечень Клієнта, у встановлені цим пунктом строки, свідчить про згоду Клієнта з внесеними до Договору змінами.
2.8. У разі укладення між Клієнтом і Агентом окремого (індивідуального) договору про надання агентських послуг (агентського договору), переважну силу мають умови такого агентського договору.

3. ПРИЙНЯТТЯ ОФЕРТИ

3.1. Клієнт зобов'язаний самостійно ознайомитися з умовами цього Договору та Агент не має обов'язку додатково або будь-яким іншим способом інформувати Клієнта про наявність Договору, крім як публікації його на Сайті.
3.2. Вчинення Клієнтом дій у вигляді надання згоди на укладення даного Договору шляхом внесення плати за замовлені агентські послуги, підтверджує факт повного і безумовного прийняття (акцепт) Клієнтом умов цього Договору, без будь-яких виключень та застережень, а також є вступом Клієнта у відповідні договірні правовідносини з Агентом.
3.3. Договір вважається укладеним з моменту надходження відповідної суми грошових коштів (оплати замовлених агентських послуг) на розрахунковий рахунок Агента, що свідчить про згоду Клієнта дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами. Цей Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України та є рівносильним Договору підписаному Сторонами.
3.4. Клієнт підтверджує, що надає свою згоду дотримуватися умов Договору та згоду отримувати агентські послуги на встановлених Агентом умовах.
3.5. Клієнт, який прийняв публічну оферту Агента укласти Договір, підтверджує, що він до укладення цього Договору ознайомився з умовами Договору і свідомо без жодного примусу уклав цей Договір.

4. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

4.1. В порядку та на умовах, передбачених цим Договором, Агент зобов'язується надавати Клієнту агентські послуги, а Клієнт зобов'язується своєчасно оплачувати та приймати такі послуги Агента.
4.2. Агент надає Клієнту агентські послуги у сфері забезпечення отримання якісної медичної допомоги та супутні до вказаної сфери послуги.
4.3. Агентські послуги, що надаються Агентом Клієнту за цим Договором, включають:
4.3.1. консультування Клієнта з приводу агентських послуг в онлайн режимі;
4.3.2. підбір кращих закладів охорони здоров'я, враховуючи запит Клієнта й специфіку бажаного оперативного втручання, та кваліфікованих лікарів, що будуть здійснювати оперативне втручання;
4.3.3. планування та бронювання дня оперативного втручання;
4.3.4. оптимізація витрат щодо отримання медичних послуг в закладі охорони здоров'я шляхом підбору найкращої цінової пропозиції;
4.3.5. пошук та допомога при обранні найбільш зручного виду транспорту для того, щоб дістатися до міста проведення оперативного втручання;
4.3.6. забезпечення трансферу;
4.3.7. забезпечення пересування між закладом охорони здоров'я та готелем або іншим місцем проживання Клієнта;
4.3.8. запис на визначений час та дату на прийом до лікаря, а також на проходження обстежень, що необхідні перед та після оперативного втручання;
4.3.9. аналіз документів, що є необхідними для отримання медичних послуг в закладі охорони здоров'я, допомога в їх заповненні та розгляд запиту Клієнта на можливе внесення змін;
4.3.10. забезпечення взаємодії з адміністративним персоналом та лікарями закладу охорони здоров'я в період підготовки до оперативного втручання, під час його проведення та після (протягом строку, який визначається Агентом самостійно);
4.3.11. аудіо-, фото- та відеофіксацію оперативного втручання щодо Клієнта, за умови узгодження здійснення такої фіксації з закладом охорони здоров'я та наявності необхідного обладнання;
4.3.12. забезпечення комфорту Клієнта протягом Післяопераційного періоду;
4.3.13. забезпечення зв'язку з лікуючим лікарем протягом семи днів з дня завершення оперативного втручання.
4.4. Сторони можуть погодити надання Агентом інших додаткових послуг, що не передбачені предметом цього Договору. Таке погодження відбувається зручним для Сторін способом, що дозволяє зафіксувати домовленості.
4.5. Строк надання агентських послуг, передбачених п. 4.3. Договору, узгоджується Сторонами додатково зручним для них способом, що дозволяє зафіксувати таку домовленість.
4.6. Підтвердженням повноважень Агента є виключно цей Договір, що не потребує укладення додаткового договору або видачі довіреності.
4.7. Протягом дії Договору Агент має право іменувати себе «Агентом» та/або «Уповноваженим представником» Клієнта як в усних переговорах, так і під час листування з усіма особами, які мають відношення до надання медичних послуг Клієнту.
4.8. Територія, в межах якої Агент здійснює діяльність: Україна.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Агент зобов’язаний:
5.1.1. надавати Клієнту агентські послуги, передбачені п. 4.3. Договору, якісно та в обумовлені Сторонами строки;
5.1.2. здійснювати дослідження та аналіз наявних пропозицій закладів охорони здоров'я з метою пошуку найкращого та найоптимальнішого варіанту, що задовольнить вимоги та побажання Клієнта;
5.1.3. самостійно встановлювати зв'язок, проводити переговори, вести листування з працівниками закладів охорони здоров'я та будь-якими третіми особами з метою виконання своїх обов'язків за цим Договором в інтересах Клієнта;
5.1.4. інформувати Клієнта про проведені заходи, їх результати та рекомендації Агента, спрямовані на задоволення вимог Клієнта відповідно до умов Договору, в самостійно обраній Агентом формі;
5.1.5. у разі виникнення обставин, які перешкоджають належному виконанню своїх обов'язків за цим Договором, повідомити про це Клієнта;
5.1.6. вживати будь-яких необхідних заходів, потрібних для належного виконання своїх зобов'язань за Договором.

5.2. Агент має право:
5.2.1. отримувати від Клієнта оплату за агентські послуги в розмірі та строки, передбачені Договором;
5.2.2. не розпочинати надання агентських послуг до моменту отримання оплати таких послуг відповідно до розділу 6 Договору;
5.2.3. самостійно визначати способи виконання зобов'язань за цим Договором;
5.2.4. своєчасно та в повному обсязі отримувати від Клієнта всю інформацію та документи, необхідні для належного виконання Агентом цього Договору;
5.2.5. отримувати від Клієнта інформацію щодо будь-яких змін, які можуть вплинути на виконання Агентом своїх зобов’язань за цим Договором;
5.2.6. не розпочинати виконання своїх зобов'язань за Договором, а розпочаті дії призупинити у випадках, коли порушення Клієнтом своїх обов'язків за цим Договором перешкоджає виконанню зобов'язань Агентом. У вказаних випадках Агент не зобов'язаний повертати оплату агентських послуг Клієнту;
5.2.7. взаємодіяти з лікарями закладів охорони здоров'я, які надають медичні послуги Клієнту, з будь-яких питань, що стосуються оперативного втручання Клієнта, надаючи свої коментарі та рекомендації;
5.2.8. пропонувати на вибір Клієнта два заклади охорони здоров'я за кожним напрямком оперативного втручання;
5.2.9. за потреби залучати інших суб'єктів до виконання цього Договору шляхом укладення з ними відповідних договорів, в тому числі в усній формі;
5.2.10. користуватися незалежністю стосовно прийняття рішень, спрямованих на виконання своїх обов'язків за Договором в інтересах Клієнта;
5.2.11. здійснювати інші дії, які не суперечать цьому Договору та інтересам Клієнта.

5.3. Клієнт зобов’язаний:
5.3.1. своєчасно і в повному обсязі забезпечувати Агента достовірною інформацією та документами (в тому числі персонального характеру), що необхідні Агенту для належного виконання умов цього Договору;
5.3.2. в доступній та зрозумілій формі роз'яснити Агенту зміст своїх побажань, вимог та очікуваних результатів від оперативного втручання;
5.3.3. сприяти Агенту у виконанні його обов’язків за цим Договором;
5.3.4. з метою конструктивної та якісної взаємодії Сторін проявляти належну повагу до Агента, бути ввічливим та чітко дотримуватись порад Агента, що стосуються предмета цього Договору;
5.3.5. бути на зв'язку та оперативно реагувати на звернення Агента;
5.3.6. дотримуватися часових рамок, встановлених Агентом для вчинення певних дій, які є необхідними для отримання Клієнтом якісних медичних та супутніх до них послуг;
5.3.7. не укладати з іншими особами агентських договорів з предметом, що є тотожним цьому Договору, протягом строку дії Договору;
5.3.8. не вчиняти будь-яких дій, що можуть сприяти завданню шкоди Агенту;
5.3.9. не брати безпосередньої або опосередкованої участі в розповсюдженні у будь-якій формі та в будь-який спосіб неправдивої (недостовірної, перекрученої, неповної тощо) інформації щодо Агента та його послуг, а також вчиненні інших дій, що створюють перешкоди у наданні послуг.

5.4. Клієнт має право:
5.4.1. отримувати агентські послуги належної якості;
5.4.2. достроково розірвати Договір на умовах, передбачених цим Договором;
5.4.3. отримувати від Агента інформацію щодо стану надання агентських послуг;
5.4.4. прийняти від Агента надані агентські послуги в порядку, передбаченому Договором;
5.4.5. користуватися іншими правами, що визначені цим Договором та чинним законодавством.

6. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ СТОРІН

6.1. Ціна агентських послуг, що передбачені предметом цього Договору, зазначається в рахунку на оплату та сплачується Клієнтом в гривневому еквіваленті відносно вартості послуг в євро за офіційним курсом гривні до євро, встановленим Національним банком України за посиланням: https://bank.gov.ua/ua/markets/exchangerates, що діяв на день оплати.
6.2. Оплата послуг Агента здійснюється Клієнтом на умовах повної попередньої оплати ціни агентських послуг (в розмірі 100%), зазначеної в рахунку-фактурі. Строк сплати Клієнтом ціни агентських послуг зазначається Агентом в рахунку-фактурі.
6.3. Сторони погодили, що комісії банку відправника платежу (Клієнта), а також інших банків, що беруть участь в ланцюжку платежу, включаючи банк одержувача платежу (Агента), покладаються на Клієнта.
6.4. Оплата агентських послуг здійснюється у безготівковій формі на рахунок Агента у відповідності з банківськими реквізитами останнього.
6.5. Обов'язок Клієнта з оплати ціни агентських послуг вважається виконаним з дати зарахування грошових коштів в повному обсязі на рахунок Агента.

7. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ПОСЛУГ

7.1. Сторони погодили, що агентські послуги, передбачені цим Договором, вважаються наданими Агентом належним чином та прийнятими Клієнтом в повному обсязі та без будь-яких зауважень до якості, строків та інших умов надання таких послуг, у разі, якщо протягом 3 (трьох) календарних днів з дня завершення Післяопераційного періоду Агентом не було отримано обґрунтованих заперечень від Клієнта щодо наданих агентських послуг.
7.2. Вказані в п. 7.1. Договору, заперечення мають бути направлені Клієнтом на електронну пошту Агента, вказану в розділі 14 Договору. В іншому випадку заперечення будуть вважатися направленими неналежним чином.
7.3. У випадку отримання Агентом протягом 3 (трьох) календарних днів з дня завершення Післяопераційного періоду від Клієнта обґрунтованих заперечень, Агент зобов'язується розглянути такі заперечення.

8. АУДІО-, ФОТО- ТА ВІДЕОФІКСАЦІЯ

8.1. Сторони погодили, що Клієнт надає Агенту свою повну та беззастережну згоду на наступні дії:
8.1.1. здійснення Агентом аудіо -, фото- та відеофіксації процесу надання Клієнту медичних послуг, включаючи здійснення щодо Клієнта оперативного втручання, в тому числі, але не виключно, до, під час та після діагностики, проведення оперативного втручання, надання інших медичних послуг, під час та після реабілітаційного періоду (далі – «аудіо-, фото- та відеоматеріали»);
8.1.2. використання Агентом та/або уповноваженими ним особами аудіо-, фото- та відеоматеріалів будь-яким способом (способами), що не заборонені чинним законодавством України, в тому числі, але не виключно, відтворення, розповсюдження, публічний показ, переробка, редагування, видозміна (монтаж) й інші подібні зміни такого матеріалу, з метою створення рекламних, інформаційних, демонстраційних матеріалів, статей, презентацій, публікацій, відеозаписів, дописів тощо;
8.1.3. відтворення, розповсюдження, публічний показ тощо аудіо-, фото- та відеоматеріалів, в тому числі відредагованих, перероблених, а також рекламних, інформаційних, демонстраційних матеріалів, статей, презентацій, публікацій, відеозаписів, дописів тощо із використанням матеріалів, будь-яким незабороненим законом способом (включаючи, але не обмежуючись, розміщення в засобах масової інформації, мережі Інтернет, будь-яких соціальних мережах, в тому числі на вебсайті Агента, а також на інших професійних сайтах в якості ілюстрації професійної діяльності, в буклетах, альбомах, відеоматеріалах та/або інших комунікаційних матеріалах) як на території України, так і за її межами без обмеження строку відтворення, розповсюдження, публічного показу;
8.1.4. зазначення в матеріалах, створених з використанням аудіо-, фото- та відеоматеріалів інформації про факт звернення Клієнта до закладу охорони здоров'я, підставу звернення, анамнез, діагноз, вік та змінене (несправжнє) ім'я Клієнта, якщо Сторони не погодили використання справжнього імені Клієнта.
8.2. Клієнт повністю усвідомлює ризик того, що може бути упізнаним на фотографіях та відеозаписах, у зв’язку з чим розуміє і погоджується, що Агент не зобов'язаний гарантувати Клієнту повну анонімність.
8.3. Вважається, що Клієнт надає згоду на дії, передбачені п. 8.1. Договору, з правом Агента зазначати посилання на справжнє прізвище, ім'я та по батькові, псевдонім, нік, назву облікового запису в соціальних мережах, посилання на сторінки Клієнта в будь-яких соціальних мережах, якщо інші умови додатково не погоджені Сторонами.
8.4. Клієнт підтверджує, що надання ним згоди Агенту на аудіо-, фото- та відеофіксацію, відповідно до п. 8.1. Договору, здійснюється в рамках отримання Клієнтом агентських послуг і не передбачає отримання оплати від Агента.
8.5. Сторони погодили, що Агент має право без додаткового погодження з Клієнтом використовувати аудіо-, фото- та відеоматеріали в якості доказів, у разі виникнення будь-якого спору, отримання ним претензії тощо з метою захисту своїх законних прав та інтересів.
8.6. Підписанням цього Договору Клієнт підтверджує надання своєї згоди Агенту на розголошення інформації про стан його здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.
8.7. Клієнт вважається повідомленим про те, що його телефонна розмова або спілкування в будь-якому месенджері (Telegram, Viber, WhatsApp тощо) з Агентом може бути записана з метою контролю якості надання агентських послуг. Клієнт надає свою згоду на здійснення Агентом такого запису.
8.8. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI, Клієнт надає свою згоду Агенту на обробку персональних даних Клієнта з метою виконання Сторонами умов цього Договору.
8.9. Клієнт погоджується з тим, що надані ним персональні дані, які зазначаються на сайті Агента, та/або додатково надаються Агенту, є добровільним волевиявленням Клієнта щодо дозволу на обробку його персональних даних та їх використання з метою реалізації положень цього Договору.
8.10. Клієнт підтверджує свою проінформованість щодо власних прав, як суб’єкта персональних даних, що визначені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних». Водночас Клієнт підтверджує, що повідомлений про володільця своїх персональних даних (Агент), склад та зміст зібраних персональних даних, мету збору персональних даних, про включення його персональних даних до Бази персональних даних клієнтів Агента. Крім того, Клієнт надає свою згоду Агенту на те, що його персональні дані можуть бути передані/поширені/розкриті третім особам, за умови дотримання вимог Закону України «Про захист персональних даних». При цьому Агент не зобов’язаний повідомляти Клієнта про таку передачу.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання та/або неналежне виконання зобов'язань, визначених цим Договором, в межах, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.
9.2. Сторона, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності за це, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили.
9.3. Агент не несе відповідальності за невідповідність (не співпадіння) отриманих результатів оперативного втручання з очікуваннями Клієнта та/або несприйняття Клієнтом змін своєї зовнішності, а також за побічні ефекти та ускладнення після проведення оперативного втручання.
9.4. У випадку невиконання та/або неналежного виконання Клієнтом п. 5.3.1. Договору, він самостійно несе всі пов'язані з цим негативні наслідки, що можуть виникнути.
9.5. За відкликання своєї згоди щодо аудіо-, фото- та відеофіксації та наступного використання аудіо-, фото- та відеоматеріалів, передбаченої розділом 8 Договору, Клієнт зобов'язується сплатити Агенту штраф в розмірі ціни агентських послуг, відповідно до розділу 6 Договору. Вказаний штраф Клієнт зобов'язаний сплатити на рахунок Агента, протягом 3 (трьох) календарних днів з дати відкликання вказаної згоди без отримання будь-яких додаткових вимог зі сторони Агента.
9.6. У випадку повідомлення Клієнтом Агента про односторонню відмову від отримання агентських послуг протягом 6 (шести) календарних місяців з дня отримання Агентом оплати згідно з розділом 6 цього Договору (за умови, що надання агентських послуг ще не розпочалося), Агент на письмову вимогу Клієнта повертає останньому 30% від ціни агентських послуг, сплачених Клієнтом відповідно до розділу 6 Договору.
9.7. У випадку повідомлення Клієнтом Агента про односторонню відмову від отримання агентських послуг після спливу 6 (шести) календарних місяців з дня отримання Агентом оплати згідно з розділом 6 цього Договору, ціна агентських послуг Клієнту не повертається.
9.8. Агент не несе відповідальності, у випадку отримання третіми особами будь-якої інформації про Клієнта шляхом отримання ними доступу до вказаної Клієнтом адреси електронної пошти та номеру телефону.
9.9. У випадку настання будь-яких змін у даних Клієнта (в тому числі адреси електронної пошти та номеру телефону) Клієнт зобов’язується негайно письмово повідомити про це Агента, а у випадку неповідомлення несе ризики настання всіх пов’язаних з цим негативних наслідків.
9.10. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання своїх зобов'язань за Договором.

10. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
10.1. Всі спори чи розбіжності, що можуть виникнути з Договору чи у зв'язку з ним, обов'язково вирішуються шляхом проведення двосторонніх переговорів між Сторонами.
10.2. Якщо за результатами переговорів остаточно з'ясовано, що Сторони Договору не можуть дійти згоди, то Сторона, в якої виникли обґрунтовані зауваження щодо виконання іншою Стороною умов Договору, направляє такій Стороні претензію на адресу електронної пошти. Сторона, яка отримала претензію, зобов'язана підготувати та надати відповідь протягом 20 (двадцяти) календарних днів з дня отримання такої претензії.
10.3. У випадку недосягнення згоди шляхом переговорів та обміну претензіями, Сторони мають право звернутися до Подільського районного суду міста Києва для врегулювання спору в судовому порядку.

11. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

11.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання та/або неналежне виконання своїх обов’язків за цим Договором, що сталося через дію форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), які об’єктивно унеможливили виконання зобов'язань, передбачених умовами цього Договору, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи, але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами та стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.
11.2. Звільнення від відповідальності стосується тільки зобов’язань, виконанню яких прямо перешкоджають форс-мажорні обставини, і таке звільнення діє тільки протягом строку, поки тривають такі форс-мажорні обставини. Форс-мажорні обставини не є підставою для звільнення від відповідальності за порушення виконання платіжних (грошових) зобов’язань за цим Договором.
11.3. Факт дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) засвідчується документом, виданим компетентним державним органом. На території України такими компетентними органами є Торгово-промислова палата України та уповноважені нею регіональні торгово-промислові палати.
11.4. Сторона, яка зазнала впливу форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), які унеможливили виконання її зобов'язань за цим Договором, повинна негайно в письмовій формі повідомити іншу Сторону про початок дії та/або припинення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), але в будь-якому випадку не пізніше 5 (п'яти) календарних днів з моменту їх настання чи припинення. Неповідомлення чи несвоєчасне повідомлення позбавляє Сторону права посилатися на будь-яку з вище вказаних обставин як на підставу, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов'язань.
11.5. Якщо форс-мажорні обставини тривають понад 30 (тридцяти) календарних днів, то Сторони мають право почати переговори та погодити внесення змін до цього Договору, що необхідні для забезпечення Сторонам можливості продовжити виконувати свої зобов’язання за цим Договором у спосіб, що як найточніше відображає їх первісні наміри.
11.6. У випадку встановлення карантинних заходів загальнодержавного чи місцевого рівня, заборонних/обмежувальних заходів щодо здійснення господарської діяльності, введеними законодавчими та/або виконавчими органами державної влади, що виникли після укладення цього Договору та які Сторони не могли передбачити та запобігти їм вжитими заходами або у разі оголошення евакуації у місті здійснення оперативного втручання та/або початку артилерійських (на відміну від ракетних) обстрілів міста, а також в разі штурму міста та/або повалення чинної влади, Сторони погоджують, що ціна агентських послуг Клієнту не повертається, натомість Сторони зобов’язуються узгодити інші строки надання агентських послуг.

12. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

12.1. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством. При цьому зобов’язання Агента щодо надання послуг Клієнтові виникають з моменту акцептування останнім оферти, та діють до останнього дня строку надання агентських послуг, узгодженого Сторонами в порядку, передбаченому п. 4.5. Договору.
12.2. У разі невиконання та/або неналежного виконання Клієнтом своїх обов'язків, передбачених цим Договору, Агент має право розірвати Договір в односторонньому порядку повністю або в частині, надіславши письмове повідомлення про розірвання на адресу електронної пошти Клієнта. В такому випадку вартість агентських послуг Клієнту не повертається, крім цього Агент має право вимагати відшкодування реального збитку, що виник у результаті такого розірвання.
12.3. Кожна зі Сторін має право достроково розірвати Договір в односторонньому порядку, повідомивши іншу Сторону шляхом направлення повідомлення на електронну адресу відповідної Сторони. У випадку дострокового розірвання Договору Клієнтом, останньому повертається ціна агентських послуг у розмірі, відповідно до п.п. 9.6., 9.7. Договору.
12.4. Агент має право достроково розірвати Договір в односторонньому порядку на підставі самостійно прийнятого ним рішення, без необхідності отримання згоди на таке розірвання Клієнта.
12.5. Цей Договір може бути достроково припинений за згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору. В такому випадку Сторони додатково узгоджують порядок здійснення такого припинення.

13. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1. Після підписання Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов Договору.
13.2. Визнання будь-якого положення або пункту даного Договору недійсним не впливає на дійсність решти положень і умов Договору.
13.3. З усіх питань, що не врегульовані цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
13.4. Сторони за даним Договором підтверджують, що укладання даного Договору здійснюється на підставі вільного волевиявлення кожної зі Сторін та при повному розумінні предмету та умов даного Договору. Сторони стверджують, що їм відомі та зрозумілі обставини та наслідки укладення даного Договору.
13.5. Клієнт стверджує, що акцептуючи даний Договір, усвідомлює значення своїх дій та може ними керувати, що його не введено в оману, що він не помиляється щодо мотивів та обставин, які мають істотне значення, та всі умови Договору йому зрозумілі, Клієнт не знаходиться під впливом помилки, обману, насильства, загроз, тяжких чи будь-яких подібних обставин.
13.6. Цей Договір публічно доводиться до відома всіх Клієнтів шляхом його оприлюднення на Сайті Агента.
13.7. Номер телефону, електронна пошта та адреса Агента, вказані в розділі 14 Договору, мають використовуватися Сторонами в якості офіційних при комунікації під час виконання Сторонами даного Договору.

14. РЕКВІЗИТИ АГЕНТА

Фізична особа-підприємець Добріна Ольга Олегівна
РНОКПП 3255606544
Тел.: +380688081818
E-mail: agentdobrina@gmail.com